Krzysztof Cudzich


ul. Tatrzańska 5f
34-520 Poronin


tel. (018) 20 74 388 
fax. (018) 20 01 449
kom. 0 696 418 241


e-mail: biuro@bacaporonin.pl
 

REGULAMIN DOMKÓW

Liczba osób w domku max 7.

1. Zasady rezerwacji

- wstępna rezerwacja dokonana telefonicznie pod nr 696-418-241, lub na adres: biuro@bacaporonin.pl podając imię i nazwisko, liczbę gości, dokładny termin. Po dokonaniu tejże rezerwacji klient do 3 dni jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 40%.

Wpłata dokonana na rachunek nr 942490 0005 0000 4530 45166634 Cudzich Krzysztof 34-520 Poronin, ul. Tatrzańska 5F

Dokonanie rezerwacji, oraz wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i zaakceptowaniem regulaminu.

2.Odwołanie rezerwacji

A.Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 75ciu dni.

3.Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 60 (75 Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielkanocy) dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% oplaty za pobyt.

4. Właściciel uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w pkt B z kwotą zadatku, o której mowa w pkt 1.

5. Warunki płatności

Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w pkt 1 dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.'

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie.

Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o 10:00.

Wykwaterowanie następuje w domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

Klient w ciągu godziny po przyjeździe dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku ( bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku. Koszt posprzątania domków wynosi 100 zł. 

7.Zasady pobytu.

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w pkt 6 opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

8. Postanowienia końcowe.

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. /rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

Nie akceptujemy zwierząt.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARCZMA

OSRODEK